Studieaanbod /

Eerste graad

De eerste graad is een observerende en oriënterende graad. Dat betekent dat je een algemene brede vorming krijgt en tevens keuzes maakt waarbij je kan proeven van verschillende vakken, om je talenten en interesses te verkennen.

Eerste jaar

Algemene vorming27
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
Geschiedenis1
Mens en samenleving2
Godsdienst2
Muziek1
Beeld1
Lichamelijke opvoeding2
Keuzegedeelte niet-Latijn5
Projecten2
Innovatie en Techniek,
Creatief Nederlands,
Artistieke Vorming
OF
Nederlands Extra
Leer- en Computerlabo1
Monitoraat Nederlands 1
Differentiatie Wiskunde1

De leerlingen kiezen voor een studierichting met Latijn (5 uur/week) of zonder Latijn.

Gedurende 27 lesuren volgen de leerlingen hetzelfde algemene programma in heterogene groepen (met of zonder Latijn). We bieden een gedifferentieerde aanpak binnen alle vakken en uren. We integreren de doelen van het Gemeenschappelijk ICT-leerplan en het Gemeenschappelijk funderend leerplan in de verschillende vakken en in onze schoolactiviteiten waarbij de leerlingen een open blik ontwikkelen op de (digitale) maatschappij. De doelen van het ICT-leerplan en de leerstrategieën komen ook aan bod in het vak Leer- en Computerlabo.

Leerlingen met een kennisvoorsprong kunnen deel uitmaken van het Plusproject.

De leerlingen die een richting zonder Latijn kiezen volgen drie verkennende en verdiepende projecten gedurende twee uren per week. Hierbij ligt het accent op wetenschap (Innovatie en Techniek), taalvaardigheden (Creatief Nederlands) en kunst & cultuur (Artistieke Vorming). Leerlingen met een taalachterstand voor Nederlands volgen op het moment van de projecten extra taalondersteuning. Ten slotte opteren we voor een extra inoefening van het Nederlands en Wiskunde via telkens 1 uur.


Tweede jaar

Algemene vorming25
Nederlands4
Frans3
Engels1
Wiskunde4
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde1
Geschiedenis2
Mens en Samenleving 2
Godsdienst2
Muziek1
Beeld1
Lichamelijke opvoeding2
Basisoptie7
Grieks en Latijn3+4

OF

Latijn5
Economie en organisatie5
Maatschappij en welzijn5
Moderne talen en wetenschappen2+3
EN
Projecten2
Woord, Natuur,
Antieke Cultuur
OF
Nederlands extra

Er zijn vier basisopties van telkens vijf uur, uitgezonderd de basisoptie Klassieke talen met het pakket Grieks-Latijn dat zeven uur bevat. Deze opties laten de leerlingen proeven van nieuwe vakken om hun interesses en talenten verder te ontdekken. Bovendien helpen deze opties de leerlingen om in de tweede graad te kiezen voor een studierichting die het best bij hen aansluit.

Elke basisoptie is even belangrijk. Een basisoptie in het tweede jaar van de eerste graad mag niet bepalend zijn en sluit dus geen richtingen uit in de hogere jaren. Wie bijvoorbeeld de basisoptie Economie en organisatie volgt, kan in het derde jaar toch kiezen voor bijvoorbeeld de richting Natuurwetenschappen. Wie echter geen Klassieke talen volgde in het tweede jaar, sluit deze richting wel uit in zijn verdere schoolloopbaan.

Naast de algemene basis van 25 lesuren wensen wij extra in te zetten op taal, natuur en het historische luik. Met het vak Woord willen wij de leerlingen ondersteunen in hun spreek- en leesvaardigheden. Het vak Natuurexploratie spreekt de wetenschappelijke interesses aan. Antieke Cultuur biedt een kennismaking met minder bekende culturen uit de oudheid.

Voor leerlingen met een taalachterstand Nederlands bieden we Nederlands extra aan. Leerlingen met een kennisvoorsprong kunnen deel uitmaken van  het Plusproject.

De vier basisopties kort voorgesteld:

Basisoptie Economie en organisatie
Basisoptie Klassieke talen met het pakket Latijn of Grieks-Latijn
Basisoptie Maatschappij en welzijn
Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen