Begeleiding

Leerlingbegeleiding op Mabo

In onderstaande presentatie van ons leerlingbegeleiding-team vind je wie wat doet en hoe je deze persoon kan bereiken.

Leren kun je leren

Vanaf de eerste dag van het schooljaar helpen we de leerlingen van het eerste jaar op weg om te plannen, te memoriseren, notities te nemen, fouten te analyseren, te schematiseren, examens voor te bereiden, kortom kennis te verwerken en meer leerzelfstandigheid te verwerven.

In het eerste jaar worden bovengenoemde stappen in het leerproces aangereikt door de titularis en de vakleerkrachten. Zo kunnen leerlingen hun eigen leermethode verbeteren en ontwikkelen. De aangeboden informatie is ook consulteerbaar op Smartschool voor alle ouders en leerlingen. De effecten worden gemeten in oktober en januari om zo te kunnen bijsturen indien nodig.

Vanaf het tweede jaar wordt ‘leren leren’ aangeboden in modules die na de lessen worden georganiseerd. Ook de vakleerkrachten evalueren regelmatig het leerproces van de leerlingen en sturen deze bij waar nodig. Voor leerlingen die uit de boot vielen bij de indeling van de modules is er steeds individuele leerbegeleiding mogelijk door de leerbegeleiders. 

Nederlands extra

Leerlingen van de eerste graad die extra taalondersteuning nodig hebben, zullen het project ‘Nederlands extra’ volgen. In dat project wordt de taalvaardigheid van de leerlingen op een intensieve manier aangepakt. Er wordt o.a. met spannende verhalen gewerkt waar de leerlingen zelf een rol in spelen; die verhalen worden afgewisseld met schrijven, spreken en luisteren.

Taalbeschouwing staat ook op het programma. Via apps werken de leerlingen zelfstandig en op hun eigen tempo aan spelling en grammatica. Hebben ze een niveau bereikt, dan gaan ze automatisch naar het volgende niveau. De apps geven individuele feedback op de gemaakte fouten, en gerichte adviezen voor verbetering.

Ook aan actualiteit wordt in het project veel aandacht besteed. De leerlingen krijgen interactieve en gedifferentieerde leesopdrachten aangeboden. Aan die actuele teksten zijn oefeningen op leesbegrip en woordenschat gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te leren lezen.

Plusproject

Voor wie nood heeft aan extra uitdaging, wie een erg snelle en creatieve denker is, wie hoogbegaafd is of ontwikkelingsvoorsprong heeft, is er het Plusproject. Dit project is gestoeld op vier pijlers: een kader waarbij de hele school het belang van nood aan specifieke aandacht onderschrijft en zich hierin bijschoolt, concrete ondersteuning ‘differentiatie naar boven toe’, ondersteuning ‘leren leren’ voor hoogbegaafden, socio-emotionele ondersteuning waar nodig.

In het Plusproject werken leerlingen van de eerste graad telkens gedurende 2 uur per week in een kleine groep van ontwikkelingsgelijken onder begeleiding aan diverse thema’s (groei-mindset, verrijkingsmateriaal vanuit diverse invalshoeken, ‘leren leren’ specifiek gericht op leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong … ). Het project werkt volgens een draaideurmodel, zodat men ook in de loop van het schooljaar kan instappen indien nodig.

In de tweede en derde graad blijft de individuele opvolging/coaching van deze leerlingen gegarandeerd. Individuele differentiatietrajecten zijn steeds mogelijk.

Een attest van hoogbegaafdheid is niet strikt noodzakelijk om te kunnen instappen in het Plusproject.

Leer-en ontwikkelingsstoornissen

Wanneer een leerling het secundair onderwijs aanvat, wordt er veel van hem verwacht. De leerstof van de lagere school moet voldoende beheerst zijn en de leerling moet over een aantal vaardigheden beschikken zoals lees- en schrijfvaardigheden, zich goed kunnen organiseren, instructies begrijpen en uitvoeren.

Echter niet alle leerlingen beantwoorden aan dit ideale plaatje en vertonen hardnekkige problemen bij het lezen, rekenen, plannen, spellen en dergelijke meer. Wij vinden het als school erg belangrijk deze leerlingen op een gepaste wijze te begeleiden. Het niet-aanvaarden van ‘leer-en ontwikkelingsstoornissen’ kan immers demotiverende en frustrerende gevolgen hebben voor de leerling.
Onze ondersteuning bestaat uit een goede en regelmatige (leer)communicatie met de leerling. We denken hierbij aan gesprekken tussen leerling en leerkrachten en leerling en leerlingbegeleider.
Daarnaast wordt de ouder, liefst samen met de leerling, uitgenodigd voor een gesprek met de leerlingbegeleider om de redicodi-maatregelen te overlopen en eventueel aan te vullen. De redicodi-maatregelen verschillen van leerstoornis tot leerstoornis, omvatten algemene en specifieke afspraken/adviezen op maat van de school d.w.z. het zijn praktisch realiseerbare afspraken zonder valse beloftes te doen.

Avondstudie

We zijn begaan met de studieplanning en -resultaten van onze leerlingen. Een goede leermethode, maar vooral ook regelmaat liggen aan de basis van de persoonlijke verwerking van de leerstof.

We bieden de leerlingen daarom de kans om na afloop van de lessen op school onder toezicht te studeren en taken te maken. Samen met vrienden studeren in de avondstudie werkt immers motiverend: ‘zien studeren, doet studeren’.

De begeleider waakt over het timemanagement en de planning van de leerlingen, daarnaast wordt er ook af en toe aandacht besteed aan de leermethode. Op maandag is er avondstudie voorzien van 15.40 u. tot 17.40 u. De leerbegeleider geeft tijdens deze langere avondstudie studiebegeleiding indien gewenst. Op dinsdag en donderdag is er avondstudie van 15.35 u. tot 16.50 u. Deze avondstudie gebeurt onder het toezicht van een secretariaatsmedewerker.

Studiekeuzebegeleiding

Jonge mensen moeten tijdens hun loopbaan in het secundair en bij de overgang naar verder studeren belangrijke keuzes maken. De overstap van het lager onderwijs naar het middelbaar onderwijs en studierichtingen kiezen is niet gemakkelijk. Het vraagt stilstaan bij hun identiteit, hun talenten en de richting die ze willen geven aan hun leven. Vaak gaat dat vrij vlot, maar soms kan wat hulp een flinke stap vooruit betekenen. Onze studiekeuzebegeleiding is gericht op het in kaart brengen van talenten, sterktes en werkpunten, persoonlijkheid en leermethode, het verkennen van de studierichtingen en het studieaanbod die passen bij de leerling, het begeleiden van de stappen die dienen gezet te worden om een juiste keuze te maken.

De keuze van een studierichting is heel belangrijk omdat ze je verdere studie- en latere beroepskeuze sterk beïnvloedt. Daarom zorgen wij dat zowel in het eerste, het tweede, het vierde als het zesde jaar de leerlingen geïnformeerd worden over hun keuzemogelijkheden via onder andere een studiekeuzebrochure, infoavonden, de opendeurdag, workshops, het advies van de klassenraden en het CLB. 

Leerlingen die van plan zijn deel te nemen aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts of aan een andere toelatings- of ijkingsproef, krijgen de kans om hiervoor gecoacht te worden tijdens wekelijkse sessies in het zesde jaar.

Socio-emotionele begeleiding

Een school is meer dan een leerschool. Ze is ook een leefschool. Elke jongere is immers meer dan een leerling. Hij leeft en leert in andere contexten: het gezin, de hobby’s, de vrienden, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen…

Soms worden het welbevinden en het leren van de leerling bemoeilijkt of verhinderd door gebeurtenissen of moeizame relaties (binnen of buiten klasverband). Op zulke momenten is een degelijke socio-emotionele begeleiding via de klastitularis, vakleerkracht, leerlingbegeleider of het CLB een belangrijke ondersteuning en een manier om het functioneren en/of de leerresultaten van de leerling opnieuw op het juiste spoor te krijgen.

Contactgegevens van het CLB

Vrij CLB Pieter Breughel
Opzichtersstraat 84
1080 Brussel
Tel.: 02 512 30 05
E-mail: info@vclbpb.be