Visie en participatie

Visie

Mabo is een school die het opvoedingsproject van de zusters Annuntiaten van Heverlee waarmaakt in een Brusselse context: “Het gezag van het hart doet wonderen”.

Mabo is een school die je vele kansen biedt. Mabo geeft vrijheid om te groeien met een open hart en een open geest naar zelfstandigheid.

Kwaliteitsvol onderwijs

Vooreerst zijn we een school die haar leerlingen voorbereidt op hogere studies. Leren leren en dagelijks studeren nemen een centrale plaats in op onze school. Het lerarenteam zet hoog in en verwacht van de leerlingen dat ze de lessen met de nodige ernst benaderen. Leerlingen die bij ons in het zesde jaar hun diploma behalen zijn klaar om verder te studeren.

Diversiteit

Wij staan open voor diversiteit: afkomst, religie, geaardheid, sociaal-economische status … We voorzien onderwijs voor iedereen. Onze school is een weerspiegeling van de multiculturele stad in een notendop. Dat wij midden in Brussel, met al zijn diversiteit, gelegen zijn, beschouwen we als een meerwaarde.

Diversiteit komt ook tot uiting in het aanbieden van een ruime waaier aan keuzemogelijkheden van studierichtingen en diverse werkvormen. Leerlingen ontdekken zo waar hun eigen talenten en interesses liggen en verwerven de nodige kennis en vaardigheden om kritisch te leren denken en een vrije, onafhankelijke geest te ontwikkelen.

Creativiteit

Niet alleen in de lessen, maar ook tijdens lesvervangende projecten, middag- en avondactiviteiten of extra-murosactiviteiten stimuleren we de creativiteit en het nemen van initiatieven. Als Brusselse school maken we dankbaar gebruik van alle culturele en sociale kansen die de stad ons biedt. We leren onze leerlingen aandacht te hebben voor de andere en begeleiden hen in het ontwikkelen van een sociale en culturele appetijt.

De leerling centraal

Iedereen is welkom op onze school. Mabo heeft oog voor de eigenheid van elkeen en zet in op de talenten van elke leerling. We steunen onze leerlingen in wie ze zijn en begeleiden hen in hun zoektocht naar volwassenheid waarbij we de nodige tijd nemen om de zelfredzaamheid maar ook de eigen verantwoordelijkheid te stimuleren.

Deze visie dragen we uit in ons schoolreglement:

Schoolkosten

Een kind op school brengt veel extra kosten met zich mee. Een schoolfactuur kan financieel doorwegen op het gezin. Onderstaande brochure geeft enkele antwoorden op uw vragen.

Digitaal

Vandaag is digitalisering niet meer uit ons leven weg te denken. Als school willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen de noodzakelijke ICT-competenties verwerven en daarom zetten we in op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden.
De leerlingen krijgen een Chromebook in bruikleen, die ze zowel tijdens als na de schooluren mogen gebruiken. Meer informatie kan je terugvinden in onze infobrochure.De bruikleenovereenkomst vind je hier.

Participatie

Mabo is een school waar alle partners (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, externen) samenwerken in een begripvolle sfeer van solidariteit, samen sterk.

Intern overleg

Op school overleggen we samen:

Al deze geledingen komen samen in de schoolraad, waar ze samen werken aan het schoolwerkplan.

De titularissen, de klassenraden en de leerlingenbegeleiding (samen met het CLB) hebben aandacht voor de individuele leerling en voor het functioneren van de klasgroep.

De vakgroepen werken samen om leren, leerdoelen en leerattitudes op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

Naast het lesgeven organiseren we tal van activiteiten die door de leerkrachten in werkgroepen worden voorbereid en begeleid.

Extern overleg

Onze overlegpartners buiten de school zijn

Deze geledingen sturen mee het beleid van de school.