Visie en participatie

Visie

Mabo is een school die het opvoedingsproject van de zusters Annuntiaten van Heverlee waarmaakt in een Brusselse context: “Het gezag van het hart doet wonderen”.

Mabo is een school die je vele kansen biedt. Mabo geeft vrijheid om te groeien met een open hart en een open geest naar zelfstandigheid.

Diversiteit

Wij staan open voor diversiteit. Onze school is een weerspiegeling van de stad, het is de multiculturele stad in een notendop. Dat wij midden in die stad, met al zijn diversiteit, gelegen zijn, beschouwen we als een meerwaarde.

Diversiteit komt ook tot uiting in het aanbieden van een ruime waaier aan keuzemogelijkheden van studierichtingen en diverse werkvormen. Hier verwerf je kennis en vaardigheden om kritisch te leren denken.

Creativiteit

Niet alleen in de lessen, maar ook tijdens lesvervangende projecten, middag- en avondactiviteiten of extra-murosactiviteiten stimuleren we de creativiteit en het nemen van initiatieven. Als Brusselse school maken we dankbaar gebruik van alle culturele kansen die de stad ons biedt.

De leerling centraal

Iedereen is welkom op onze school. Mabo heeft oog voor de eigenheid van iedereen en zet in op de talenten van elke leerling. We steunen alle leerlingen in wie ze zijn en begeleiden hen in hun zoektocht naar volwassenheid.

Deze visie dragen we uit in ons schoolreglement:

Digitaal

Vandaag is digitalisering niet meer uit ons leven weg te denken. Als school willen we ervoor zorgen dat onze leerlingen de noodzakelijke ICT-competenties verwerven en daarom zetten we in op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 voorzien we Chromebooks, die elke leerling zal kunnen gebruiken tijdens en na de schooluren.
Meer informatie kan je terugvinden in onze infobrochure.De bruikleenovereenkomst vind je hier.

Participatie

Mabo is een school waar alle partners (leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, externen) samenwerken in een begripvolle sfeer van solidariteit, samen sterk.

Intern overleg

Op school overleggen we samen:

Al deze geledingen komen samen in de schoolraad, waar ze samen werken aan het schoolwerkplan.

De titularissen, de klassenraden en de leerlingenbegeleiding (samen met het CLB) hebben aandacht voor de individuele leerling en voor het functioneren van de klasgroep.

De vakgroepen werken samen om leren, leerdoelen en leerattitudes op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

Extern overleg

Onze overlegpartners buiten de school zijn

Deze geledingen sturen mee het beleid van de school.